Praktikum im Rahmen unseres Projektes TAT – Trier aktiv im Team